โย่โย่..

posted on 05 Nov 2007 23:52 by pondja
สำ หรับ คน สูง . . สำ หรับ คน เตี้ย . .
สำ หรับ คน ตัว ใหญ่ . . สำ หรับ คน ตัว เล็ก . .
คน ใกล้ ชิด ครอบ ครัว . . คน ที่ จาก บ้าน มา ไกล . .
คน รัก อิส ระ . . หรือ คน อยู่ ใน กรอบ . .
เชื่อ เรื่อง ลี้ ลับ . . เชื่อ หลัก วิท ยา ศาสตร์ . .
คน ที่ ชอบ บริ จาค . . คน ที่ ชอบ แบ่ง ปัน . .
สำ หรับ คน รัก แม่ . . สำ หรับ คน รัก พ่อ . .
คน ที่ โปร่ง ใส . . คน ที่ ลึก ลับ . .
สำ หรับ คน รัก สัน โดษ . . สำ หรับ คน รัก เพื่อน พ้อง . .
คน ที่ ล้ม แล้ว ลุก . . คน ที่ ไม่ ย่อ ท้อ . .
คน ที่ รับ ผิด ชอบ สัง คม . . คน ที่ ห่วง ใย ครอบ ครัว . .
คน รู้ จัก ให้ . . คน รู้ จัก รับ . .
คน กล้า ที่ จะ พูด . . คน ยอม ที่ จะ ฟัง . .
คิด แบบ ทุน นิ ยม . . หรือ คิด แบบ พอ เพียง
คน ที่ ยอม ถอย หนึ่ง เก้า . . เพื่อ ก้าว ที่ ยิ่ง ใหญ่ . .
สำ หรับ คน ทาง เหนือ . . และ พี่ น้อง ทาง ใต้ . .
สำ หรับ พวก เรา คน ไทย . . สำ หรับ ทุก รอย ยิ้ม . . 

Comment

Comment:

Tweet